Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SETLLER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą : ul. Katowicka 69A/17, 61-131 Poznań, reprezentowana przez Sebastiana Falkowskiego – Prezesa Zarządu.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się kontaktować kierując korespondencję tradycyjną na adres siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy /umów na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na „SETLLER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo Akcyjna z siedzibą : ul. Katowicka 69A/17, 61-131 Poznań w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez „SETLLER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna lub strony trzecie w celu wykonania umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO) lub organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 6 lat.

6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością realizacji zawartej umowy/umów.

9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Zielona Góra 25.05.2018r.